Verhuurvoorwaarden dBme

Definities:

Verhuurder
dBme, kantoorhoudend Laarmanstraat 35, Heiloo.

 

Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de verhuurder de overeenkomst voor de verhuur en/of het leveren van produkten en diensten ('verhuurovereenkomst') aangegaan wordt.

 

Het gehuurde
Alle materialen en diensten die door de opdrachtgever conform de in de opdrachtbevestiging overeengekomen specificatie en periode zijn gehuurd of afgenomen van de verhuurder.

 

Verhuurder en opdrachtgever verklaren zich bij totstandkoming van een verhuurovereenkomst akkoord met onderstaande voorwaarden:

 

1. Verhuurovereenkomst en levering

1.1 Een verhuurovereenkomst komt alleen tot stand wanneer een offerte van de verhuurder voor accoord geretourneerd is door de opdrachtgever. Dat kan zowel schriftelijk als per e-mail.

1.2 Levering of aflevering van het gehuurde is uitsluitend mogelijk onder het tonen van dubbele identificatie door de opdrachtgever bij de overdracht. Teneinde fraude tegen te gaan behoudt de verhuurder zich nadrukkelijk het recht voor de verhuurovereenkomst eenzijdig te ontbinden indien niet aan deze dubbele identificatieplicht voldaan kan worden door de opdrachtgever. Met een dergelijke ontbinding van de verhuurovereenkomst vervalt elk recht op vergoeding van schade bij de opdrachtgever.

 

2. Het verhuurde

2.1 De opdrachtgever controleert bij aanvang van de verhuurperiode en overdracht van het gehuurde direct de werking van het gehuurde.

 

2.2 De opdrachtgever verklaart middels het meenemen en/of in gebruik nemen van het verhuurde bij aanvang van de verhuurperiode het verhuurde in goede visuele en goed werkende staat ontvangen te hebben.

 

2.3 De opdrachtgever doet alles wat in zijn macht en invloedsfeer ligt om aan het einde van de verhuurperiode het verhuurde in dezelfde goede optische en werkende staat in te leveren bij de verhuurder. Hieronder valt, maar is niet beperkt tot, het juist volgen van instructies, het nemen van veiligheidsmaatregelen, bescherming van het verhuurde tegen mogelijk schadelijke invloeden van vervoer, gebruik, gedrag van publiek, weersomstandigheden, et cetera.

 

2.4 Alle kosten die gemaakt moeten worden door de verhuurder teneinde het verhuurde ten minste in dezelfde staat terug te brengen als bij aanvang van de verhuurperiode zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot, reparatiekosten, vervangingskosten, vervoerskosten, schoonmaakkosten. Deze kosten kunnen direct verrekend worden met de door de opdrachtgever betaalde borg, maar is niet beperkt tot de hoogte van de borg.

 

2.5 Indien er na of tijdens de verhuurperiode discussie ontstaat over het wel of niet correct functioneren van het verhuurde zal dit bij een bevoegd en terzake kundig reparatiebedrijf voor onderzoek aangeboden worden. De kosten hiervan vallen, bij aangetoonde schade, onder de kosten die gemaakt moeten worden om het verhuurde minimaal in de originele staat terug te brengen, zie punt 2.4.

 

2.6 Van het verhuurde mag niet impliciet aangenomen worden dat het eigenschappen bezit die niet zijn omschreven in de produktomschrijving en de verhuurovereenkomst.

 

2.7 Indien, door omstandigheden, het verhuurde niet exact conform de verhuurovereenkomst geleverd kan worden door de verhuurder is het hem toegestaan elementen te vervangen door andere elementen van gelijke of hoogwaardiger specificatie tegen hetzelfde tarief. Indien zich een dergelijke situatie voordoet is het de opdrachtgever wel toegestaan de verhuurovereenkomst eenzijdig te beëindigen zonder annuleringskosten. Het kan echter nooit een grond vormen voor ingebrekestelling van de verhuurder of schadevergoeding.

 

3. Gebruik en vervoer van het gehuurde

3.1 De opdrachtgever en andere gebruikers aan wie de opdrachtgever het gehuurde beschikbaar s3telt worden verondersteld kundig te zijn in het juiste gebruik van het verhuurde. Schade in welke vorm dan ook, ontstaan door onkundig gebruik van het gehuurde is voor rekening van de opdrachtgever.

 

3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het uitsluitend toegestaan om het verhuurde binnen te gebruiken. De opdrachtgever zal het verhuurde niet blootstellen aan water, regen, zand, wind, drank, vuur of andere mogelijk schadelijke invloeden.

 

3.3 Het is de opdrachtegever niet toepestaan om het gehuurde, indien ontvangen inclusief flighcase of andere verpakking, zonder de flightcase of verpakking te vervoeren.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1. De opdrachtgever is zelf volledig aansprakelijk voor het gehuurde en de gevolgen van het gebruik en vervoer ervan. De aansprakelijkheid betreft zowel schade aan het verhuurde, schade voor (het evenement van) de opdrachtgever, schade aan derden, diefstal, maar is niet beperkt hiertoe.

 

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt de opdrachtgever zelf zorg voor alle benodigde vergunningen voor het gebruik van het verhuurde. Hieronder vallen, maar is niet beperkt tot, evenementvergunning (omgevingsvergunning), zendvergunning, et cetera. De verhuurder staat niet toe het verhuurde zonder de benodigde vergunningen, of in strijd met wet- en regelgeving te gebruiken of vervoeren. Alle kosten die voortvloeien uit gebruik van het verhuurde in strijd met geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot inbeslagname, boetes et cetera, zijn voor risico van de opdrachtgever en zijn, indien de verhuurder hiervan nadeel ondervindt, per direct bij de opdrachtgever opeisbaar door de verhuurder.

 

4.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die ontstaat in de bedrijfsvoering van de verhuurder wanneer er sprake is van onkundig gebruik van het verhuurde door de opdrachtgever, opzettelijke of vermijdbare schade of het niet nakomen van de overeengekomen verhuurperiode.

 

4.4 De verhuurder is bij schade die toerekenbaar is aan de verhuurder ten hoogste aansprakelijk tot de hoogte van de huurprijs van de verhuurovereenkomst. Defecten in het verhuurde die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik ervan door de opdrachtgever vallen niet onder deze aansprakelijkheid van de verhuurder.

 

4.5 Het gehuurde is niet door de verhuurder verzekerd en kan derhalve ook niet door de opdrachtgever verondersteld verzekerd te zijn.

 

5. Annuleringen en termijnen

5.1 De huurovereenkomst kan tot maximaal 24 uur voor aanvang van de overeengekomen huurperiode onder voorwaarden geannuleerd worden. Hieraan zijn kosten verbonden, ongeacht of er door de opdrachtgever een beroep op overmacht gedaan wordt.

 

5.2 Tot 5 dagen voor aanvang van de overeengekomen verhuurperiode kan de overeenkomst geannuleerd worden. Er wordt 5% van de huursom (met een minimum van 25 euro excl. btw) annuleringskosten in rekening gebracht als tegemoetkoming in de administratie- en voorbereidingskosten.

 

5.3 Indien een overeenkomst tussen 5 dagen en 1 dag voor aanvang van de overeengekomen verhuur geannuleerd wordt, is de opdrachtgever 30% van de huursom verschuldigd met een minimum van 25 euro excl. btw. en vermeerderd met 100% van voorbereidingskosten en contractuele verplichtingen van de verhuurder die specifiek zijn aangegaan voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

5.4 Binnen 24 uur voor aanvang van de huur is annulering van de overeenkomst niet meer mogelijk en wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.

 

5.5 Indien de opdrachtgever het gehuurde niet op de overeengekomen afhaalplaats, datum en tijd ophaalt, danwel bij een bezorging niet aanwezig is op de opgegeven evenementlokatie, wordt dit gezien als een annulering binnen 24 uur en wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.

 

6. Toegankelijkheid evenementlokatie

6.1 Indien het afleveren van het verhuurde onderdeel is van de verhuurovereenkomst dient de opdrachtgever er voor te zorgen dat het adres van de afleverlokatie bereikbaar is met een vrachtauto en er voldoende laad en los gelegenheid is. Afleveren vindt plaats op de begane grond bij de entree op straatnivo. De opdrachtgever dient te zorgen voor iemand voor het in ontvangstnemen van het gehuurde op de afgesproken tijd.

 

6.2 Indien ook opbouw of bediening van het gehuurde onderdeel is van de verhuurovereenkomst zorgt de opdrachtgever naast hetgeen in artikel 5.1 is genoemd tevens voor parkeergelegenheid, een verharde ondergrond van minimaal 80 cm breed tussen straat en evenementruimte, en indien de evenementruimte zich niet op de begane grond bevindt een lift van voldoende afmeting en capaciteit voor het verhuurde.

 

Versie 1.0

 

 

Livestream-set-huren

Live-streaming

Alles voor webinars en live streamen van events

M32R-mixer-huren

Digitale mixer

Midas 32 kan. dig. mixer + snake

EAW line array

Array systeem
in verhuur

14 kW EAW 'constant curvature array'

Pioneer-nexus-set-huren

Pioneer Nexus
€ 115 ex. BTW!

Dé standaard club set 2x CDJ 2000 NXS en DJM 900 NXS.

Offerte verhuur

Vraag uw vrijblijvende offerte aan. Veel particulieren en bedrijven gingen u voor:
Gemeente Amsterdam, Belastingdienst, GGZ NH, Spice PR, Sportraad, Roeibond, Zero Motors, Filmacademie, Aan Zee vakantiehuizen, Red magazine, La Place, Reaal, etc.

 

Verhuurlijst

Op de verhuurlijst pagina vindt u losse luidsprekers, (draadloze) microfoons, zangsets, DJ gear, etc.

 

Iets te vragen?

Bel gerust op 06-24262768 (evt even inspreken).